Declaració institucional per a reformar el mercat hipotecari

Convergència i Unió volem manifestar la necessitat de reformar la Llei del Mercat Hipotecari per tal d’evitar el sobreendeutament familiar i les pràctiques abusives en l’activitat crediticia. Evidenciem, des d’una perspectiva comparada europea, la necessitat de contemplar i regular la situació de sobreendeutament personal i deute hipotecari de les persones físiques quan el deutor ho és de bona fe i el bé hipotecat és l’habitatge habitual.

Mercat hipotecariAixí mateix, instem a estudiar i regular, en el seu cas, la dació en pagament com a formula de liquidació dels deutes dels particulars quan sigui el domicili habitual i el deutor ho sigui de bona fe o incorri en concurs de creditors.El dret a l’habitatge és fonamental i així està recollit en el nostre ordenament jurídic. La crisi econòmica ha evidenciat l’alta dependència de l’economia espanyola en el sector de la construcció. A més, a Catalunya la població en atur se situa al 17,7% de la població activa i això està repercutint en que una part creixent de la població no pugui fer front al seu deute hipotecari. Les dades del Consejo General del Poder Judicial indiquen que s’executaran més de 350.000 desnonaments judicials per impagament d’hipoteques, tramitades entre el 2008 i el 2010, i que es preveu que aquest any 2011 i el 2012 es podria arribar als 500.000 desnonaments judicials a tot l’Estat espanyol.

A més, la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) i l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AIDEC-ADICAE) han elaborat recentment l’“Informe sobre la necessitat d’una nova regulació que garanteixi el dret a l’habitatge”.

Davant de tot això, quan Vilanova i la Geltrú ha experimentat en la darrera dècada un ràpid creixement urbanístic i demogràfic i aquesta problemàtica pot afectar a molts dels nostres conciutadans i conciutadanes, des de CiU creiem que cal traslladar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i dels parlament de Catalunya la necessitat d’iniciar una reflexió amb consens amb els agents econòmics i socials per tal de fer possible una reforma de la legislació sobre el dret a l’habitatge i la llei del Mercat Hipotecari.

Share